İşletenin Araç Sürücüsünün Kusurundan Sorumlu Olması

İşleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru GİBİ SORUMLUDUR.
Yargıtay
21. Hukuk Dairesi
Esas : 2010/3987
Karar : 2011/7079
Tarih : 22.09.2011

Özet: Davacı, murisinin iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne KARAR VERMİŞTİR.
Hükmün, davacı ve davalılardan Yeni Başaran Uluslararası Nak.Tic AŞ. vekili tarafından temyiz edilmesi ve davalılardan Yeni Başaran Uluslararası Nak.Tic AŞ. vekili tarafından duruşma talep edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Mehmet Çekiç tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan ve temyiz konusu hükme ilişkin dava, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 435/2 nci maddesinde sayılı ve sınırlı olarak gösterilen hallerden hiçbirine uymadığından YARGITAY incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteğin reddine karar verildikten sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

KARAR

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı kanuni gerektirici neenlere göre davalı Yenibaşaran Uluslararası Nak. Tic. A.Ş. vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının REDDİ GEREKİR.

2-Dava, trafik iş kazası sonucu sürekli işgöremezliğe uğrayan davacının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi İSTEMİNE İLİŞKİNDİR.

Mahkemece, maddi tazminat talebinin Kurum tarafından karşılanmış olması nedeniyle bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, manevi tazminat isteminin kabulü ile, 17.000, 00TL manevi tazminatın 25.08.2004 olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılar Yenibaşaran Uluslararası Nak. Tic. A.Ş. ile Muhlis Öztürk’ten tahsiline KARAR VERİLMİŞTİR.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının %31 oranında sürekli işgöremezliğe uğradığı olayda davalı Yenibaşaran Uluslararası Nak. Tic. A.Ş.’nin %5 oranında, kamyon sürücüsü Muhlis Öztürk’ün %75 oranında, davacının ise %20 oranında kusurlu olduğu, davalı Muhlis Öztürk’ün işvereni Erenko Teks. İhr. San. ve Tic. A.Ş.’nin alabileceği bir önlem bulunmadığından, sigorta şirketleri ise önlem almakla yükümlü bulunmadığından kusurunun bulunmadığı, mahkemece sadece olayda kusurlu bulunan davalıların tazminat ödemekle sorumlu tutulduğu, %75 oranında kusurlu olan kamyon sürücüsü davalı Muhlis Öztürk’ün işvereni olan davalı Erenko Teks.İhr.San.ve Tic. A.Ş.’nin ise kusuru olmadığından tazminattan sorumlu TUTULMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesine göre, İşleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin ALAN KİŞİDİR. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.Aynı Yasa’nın 85 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre, Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.Söz konusu Yasa’nın son fıkrası uyarınca da, İşleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru GİBİ SORUMLUDUR.

Somut olayda, davalı Erenko Teks.İhr.San.ve Tic. A.Ş. kazaya karışan kamyonun sahibi ve aynı zamanda araç sürücüsü olan davalı Muhlis Öztürk’ün işvereni olup bu nedenle Karayolları Trafik Kanununa göre aracı işleten durumunda olduğundan, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu gibi aracın sürücüsünün kusurundan kendi kusuru GİBİ SORUMLUDUR.

Hal böyle olunca kazaya karışan aracın işleteni ve araç sürücüsünün işvereni olan Erenko Teks.İhr.San.ve Tic. A.Ş.’nin de tazminattan sorumlu tutulması gerekirken bu husus gözardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup BOZMA NEDENİDİR.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlerden Yeni Başaran Uluslarası Nak.Tic AŞ.’ye iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenlerden Yeni Başaran Uluslarası Nak.Tic AŞ.’ye yükletilmesine, 22.09.2011 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.