Deniz İş Kazası Tazminat Hesabı

“İş bu rapor bilgi amacıyla düzenlenmiş olup, resmiyeti yoktur.”

UZMAN GÖRÜŞÜ

1-Tesbit Edilen Hususlar

A) Kazalı Bakiye Aktif Hayat Süresi

a) 07.10.1969  D.lu   olan kazalı 14.12.2012 olay ve kaza tarihinde 43 yaşındadır. PMF tablosuna göre bakiye ömrü 27 yıl ve muhtemelen 70 yaşına kadar yaşayacaktır. Yüksek Yargıtay’ın bu konudaki yerleşmiş içtihatları da dikkate alınarak aktif çalışma hayatının 60 yaşına kadar devam edeceğinin kabulü ile zarar gördüğü bakiye aktif yaşam süresi  (17) yıl ve pasif devre dönemi de ( 10) yıldır.

B) Malüliyet Durumu

Kazalının iş kazası sebebiyle  maruz kaldığı  iş göremezlik-malüliyet derecesinin bir an için %43 olduğunun  taraflarca “işveren ve kazalı işçi” kabulü ve benimsenmesi  durumunda, tarafıma bildirilen %43  engel oranı “malüliyet -iş göremezlik derecesi”ne itibar olunarak  maddi  zararı  hesabı yapılacaktır.

C) Kusur Durumu

İş kazasının vukuunda işveren şirketin ve kazalının  kusur derecelerine belirleyen kusur raporu  henüz tanzim edilmemiş   olup,  bir fikir sahibi olunması bakımından, müterafık kusur indirimi yapılmaksızın bir an için 14.12.2012  tarihindeki iş kazasının vukuunda  işveren  şirketin %100  kusurlu olduğu varsayılarak hesaplama yapılacaktır.

D) Kazanç Durumu

a) Kazalı işçinin  olay  tarihindeki “lostromo” aylık ücretinin Amerikan doları olduğu tarafıma bildirilmiş olup, bildirilen ücretin ele geçen net aylık ücret olduğunun taraflarca da  kabulü halinde, bildirilen  ücret  1.751,00 USA doları hesaba baz olarak alınacaktır.

2-Maddi Tazminat Hesabı

A) Peşin Değer  Hesabı

Kazalının ileriye yönelik işleyecek 17 yıllık aktif devre ve 10 yıllık pasif devre sine ait % 10 artış ve %10 iskontolu gelir toplamı;

Kazalının işleyecek aktif devre başındaki aylık net kazancı = 1.751 $
Kazalının 17 yıllık  kazanç kaybı peşin değeri = 390.096,00 $

B)Kazalının  27 yıllık maddi zararı

a) 17  yıl işleyecek devre zararı : 390.096,00 $ x % 43 malül x %100 kusur = 167.741,28 $ 
b) 10 yıllık pasif devre zararı: 109.251,06 x % 43 malül x %100 kusur = 46.977,96 TL SONUÇ: Çalıştığı gemide iş kazası geçiren lostromonun hesaplanan maddi zararın 167.741,28 $ + 46.977,96 TL olduğu sonuç ve kanaatıyla  tarafımdan  düzenlenen iş bu rapor bilgilerinize sunulur.

Av.Fahri Tan – Maddi Taz.Hesap Uzmanı