Asgari Ücretle çalışan müteveffanın hak sahiplerinin Destekten Yoksun Kalma tazminatına ilişkin rapor

  Konusu: Ölümlü iş kazası-Destekten Yoksunluk Tazminatı  Hesabı

1-Tesbit ve Tetkik  Edilen Hususlar

A)15.07.1964 D.lu olan müteveffa 20.8.2008 olay ve vefat tarihinde 44 yaşındadır. PMF tablosuna göre bakiye ömrü 26 yıldır. Aktif hayatının 60 yaşına kadar devam edeceğinin kabulü ile  zarar gördüğü aktif süresi 16 yıl ve pasif yaşam süresi de 10 yıldır.

B)Kusur Durumu

03.07.2013 tarihli kusur bilirkişi heyeti raporuna göre, 20.08.2008 tarihinde vukubulan ölümlü iş kaza sında .davalılar toplam %80 nisbetinde,   kazalı müteveffa  %20 nisbetinde kusurludur.

C)Davacılar ve Destek Süreleri

a)Eş  10.03.1962 D.lu olup, olay tarihinde 46 yaşındadır. PMF tablosuna göre bakiye ömrü 25 yıl olup, müteveffanın desteğinden mahrum kaldığı süre 16 yıl aktif ve  9 yıl pasif devredir.

b)Kızı 6.10.1987 dogumlu  olup, olay tarihinde 21 yaşındadır. Evlenme yaşı 22’ye kadar destekten mahrum kaldığı süresi  1yıldır.

c)Kızı 7.3.1989 dogumlu olup tarihinde 19 yaşındadır. Evlenme yaşı 22’ye kadar destekten mahrum kaldığı süresi 3 yıldır.

d) Oğlu 23.08.1991 dogumlu olup, olay tarihinde 17 yaşındadır. Rüşt yaşı 18’e kadar destekten mahrum kaldığı süresi  1yıldır.

D)Kazanç Durumu

Müteveffanın olay tarihinde elde ettiği aylık ücretiyle ilgili olarak  dava dosyasında  SGK evrakı, vizite kağıdı ve ihbar tazminatı bordrosu dışında başkaça   bir belge, ücret bordrosu bulunmamaktadır  SGK iş kazası  tahkikat  evrakında, müteveffanın   prime esasa  kazancının içinde fazla mesai ücreti de olduğu açıklanmış olup,  dosyada mevcut ihbar kıdem tazminatı bordrosuna göre ise müteveffanın  son brüt aylık ücreti  697,81 TL olup net ücret tutarı ise 500,22 TL’dir.

müteveffanın  olay tarihinde elde ettiği aylık net ücreti 500,22 TL, o tarihte yürürlükte bulunan  yasal aylık  asgari brüt  ücretin (638,70 TL) net tutarı olan  457,63  TL’nin  (500,22/ 457,63) 1,09 katıdır.

Müteveffanın  20.08.2008-20.08.2013 tarihleri  arası geçen (5)yıllık işlemiş aktif devre Net kazançları aşağıdadır.

Ekran Alıntısı.PNG 5

2-Tazminatın Değerlendirilmesi


A)11 yıllık işleyecek (bilinmeyen dönem) aktif devre gelirinin tesbiti9 yıllık pasif devre  gelir hesabı;B)Müteveffanın her yıl için %10 artış ve %10 iskontolu, 11 yıl işleyecek aktif devre ve 9 yıl işleyecek pasif devreye ait bakiye 20 yıllık gelir toplamı hesabı aşağıdadır.
         3-Destekten Yoksunluk Tazminatlarının Hesabı

A)Eş 25 yıllık maddi zararı

a)5 yıl işlemiş devre maddi zararı

41.675,65 TL x 2/7 pay x 1/5 yıl x %80 kusur = 1905,16 TL
41.675,65 TL x 2/5 pay x 2/5 yıl x %80 kusur = 5.334,48 TL
41.675,65 TL x 2/4 pay x 2/5 yıl x %80 kusur =  6.668,09 TL

b)11 yıl işleyecek devre maddi zararı
116.578,44 TL x 2/4 pay x %80 kusur = 46.631,37 TL

c)9 yıllık pasif devre zararı
78.979,32 TL   x 2/4 pay x %80 kusur  = 31.591,72 TL

TOPLAM: 92.130,82  TL

B)Kızların 1 yıllık maddi zararı

41.675,65 TL x 1/7 pay x 1/5 yıl x %80 kusur = 952,58 TL

C)Oğlun 3 yıllık maddi zararı

41.675,65 TL x 1/7 pay x 1/5 yıl x %80 kusur   = 952,58TL
41.675,65 TL x  1/5 pay x 2/5 yıl x %80 kusur = 2.667,24  TL

TOPLAM: 3.619,82 TL

4-Sigorta Tahsisleri

Tüm davacılara  bağlanan gelirlerin İLK  peşin sermaye değerlerinin ve gelirden çıkan çocuklara fiilen ödenen miktarların İlgili sigorta Müdürlüğü Beşiktaş SGM ‘den sorulması  gerekmektedir.

SONUÇ: Toplanan delillere göre,davacıların hesaplanan indirimsiz maddi zararları ;

eş için  92.130,82 TL
kızı için  952,58 TL
kızı için  952,38 TL
oğlu için 3.619,82 TL olup,

davacılara iş kazası sigortasından bağlanan  gelirlerin ilk peşin değerlerinin  ve fiili ödemelerin sorulmasının   uygun olacağı,  sonuç ve kanaati ile tarafımdan düzenlenen işbu raporu ilgililerin takdirlerine  saygı ile arz ederim.

Av. FAHRİ TAN

Maddi Tazminat  Uzmanı