Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL ŞARTLAR

MADDE 1 – 14/5/2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.2 nci maddesinde yer alan (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

ç) İşletilme Hali: Motorlu aracın mekanik aksamının çalışması, (Mekanik aksamı çalışmasa bile motorlu aracın kendiliğinden de olsa hareket haline geçmesi işletilme hali olarak kabul edilir. Kazanın temassız olması sorumluluğa engel olmaz.)

g) Sorumluluk Riski: Sigortalının motorlu araç işletilmesinden doğan; kazaya sebep olan mücbir sebepler dahil olaylar ile kazazede, hak sahibi ve diğer ilgili üçüncü kişilerin kusurları çerçevesinde belirlenen tazminat yükümlülüğünü,,

ğ) Arabulucu: 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa göre arabuluculuk siciline kayıtlı olup uyuşmazlık çözümünde görev yapan kişiyi,

MADDE 2 – Aynı Genel Şartların A.5 inci maddesinde yer alan (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin kaza tarihi itibariyle bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilir. Değer kaybının tespiti bu Genel Şart ekinde yer alan esaslara göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Genel Şartların B.2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2.1. Sigortacı; hak sahibinin, kaza veya zararın tespit edilebilmesi için bu genel şartlar ekinde yer alan gerekli tüm belgeleri sigortacının merkez veya şubelerinden birine ilettiği tarihten itibaren sekiz işgünü içinde tazminatı hak sahibine öder. Sigortacının kendisine iletilen belgelere haklı olarak itiraz etmesi veya kendisinin hak sahibinden ya da başka bir kurumdan haklı olarak yeni bir belge talep etmesi halinde söz konusu süre yeni talep edilen belgenin sigortacının merkez veya şubelerinden birine iletilmesinden sonra başlar. Sigortacı hak sahibinden münhasıran hak sahibinin tazminat hakkını etkileyen bilgi ve belgeleri talep edebilir.

“Eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişim mümkün olduğu halde, sigortacının bilgisi ve onayı dahilinde olmadan orijinal parça ile onarım sağlanır ise sigortacının sorumluluğu, sigortacının kaza tarihi itibariyle benzer hasarlardaki onarım uygulamasına göre, eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça bedeli ile sınırlıdır. Sigortacı bu paragraf kapsamındaki onaya ilişkin tercihini hasar ihbarından itibaren 2 iş günü içinde onarım merkezine veya hak sahibine bildirmediği durumda onayı varsayılır. İspat yükümlülüğü sigortacıya aittir.”

MADDE 4 – Aynı Genel Şartların C.7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

C.7. ARABULUCUYA BAŞVURU VE YETKİLİ MAHKEME

Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigortacıya yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigortacının başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, hak sahibi sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinde, kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde ya da zarar görenin ikametgâhının bulunduğu mahkemede dava açılabileceği gibi uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvurabilir. Sigortacı başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde tazminat tutarında anlaşma sağlayamadığı durumda, anlaşma sağlayamadığı tutar için arabulucuya başvurabilir. Anlaşma sağladığı tutarı ise bu Genel Şartların B.2 nci maddesi çerçevesinde hak sahibine öder. Hak sahibi de arabulucuya başvurabilir. Sigortacıya karşı dava açılmış olması arabulucuya müracaata engel değildir. Arabuluculuk usulünde hak sahibinin vekil ile temsil edilmesi durumunda vekâlet ücretini ilgili mevzuat dâhilinde sigortacı öder.”

MADDE 5 – Aynı Genel Şartlara ekteki EK-6 eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Genel Şartlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Genel Şartları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek 6: Tazminat Ödemelerinde İstenilecek Belgeler

Maddi Zararlar

• Trafik Kazası Tespit Tutanağı.
• Hak sahibi tüzel kişiler için: imza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri.
• Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C Kimlik No.
• Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.

Bedeni Zararlar
Sürekli Sakatlık

• 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu.
• Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C Kimlik No.
• Kaza raporu.
• Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi.
• Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.

Ölüm

• Kaza raporu.
• Veraset ilamı.
• Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği.
• Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi.
• Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.
T.C.

YARGITAY17. HUKUK DAİRESİ

  1. 2012/7127 K. 2012/7820

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Yapılan Ödemeyi Kabul Ettiği Ancak Tarafların Tazminat Tutarı Konusunda Mutabık Kalmadıkları – Sigorta Şirketinin Daha Önce Hesaplamayı Yaptırdığı Bilirkişi Dışında Aktüerya Alanında Uzman Bilirkişiden Rapor Alınacağı )

AKTÜERYA ALANINDA UZMAN BİLİRKİŞİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi/Davacıların Yapılan Ödemeyi Kabul Ettiği Ancak Tarafların Tazminat Tutarı Konusunda Mutabık Kalmadıkları – Sigorta Şirketinin Daha Önce Hesaplamayı Yaptırdığı Bilirkişi Uzman Bilirkişiden Rapor Alınacağı )

TAZMİNAT KONUSUNDA TARAFLARIN ANLAŞAMAMASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi – Sigorta Şirketinin Daha Önce Hesaplamayı Yaptırdığı Bilirkişi Dışında Aktüerya Alanında Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )

ÖZET : Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Davacılar dava açılmadan önce davalı sigorta şirketine ihbarda bulunmuşlar ve davalı sigorta şirketi bir bilirkişiye destekten yoksun kalma tazminatı hesaplatarak davacılara ödeme yapmıştır. Davacılar ödemeyi kabul etmiş ancak tazminat tutarı konusunda mutabık kalmadıklarını da ibranamede belirtmişlerdir. Bu durumda tazminat tutarı noktasında davacılar ile davalı arasında bir uyuşmazlık bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, davacı anne ve baba için farazi destekleri olan olan müşterek çocuklarının ölümü nedeni ile uğrayacakları zararın belirlenmesi için davalı sigorta şirketinin daha önce hesaplamayı yaptırdığı bilirkişi dışında aktüerya alanında uzman bilirkişiden alınacak rapor sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, daha önceki hesaplamayı yapan bilirkişiden rapor alınmak suretiyle hüküm kurulması isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili, davalıların işleteni sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın neden olduğu kaza sonucunda müvekkillerinin desteğinin hayatını kaybettiğini ileri sürerek, toplam 30.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının ve 300.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri davanın reddini savunmuşturMahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne davacı B. için 4.465,82 TL, davacı Sema için 4.825,81 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalılardan, toplam 20.000,00 TL manevi tazminatın sigorta şirketi dışındaki davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve manevi tazminatın takdirinde B.K.nun 47.maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre davacılar vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Davacılar dava açılmadan önce davalı sigorta şirketine ihbarda bulunmuşlar ve davalı sigorta şirketi bir bilirkişiye destekten yoksun kalma tazminatı hesaplatarak davacılara ödeme yapmıştır. Davacılar ödemeyi kabul etmiş ancak tazminat tutarı konusunda mutabık kalmadıklarını da ibranamede belirtmişlerdir. Bu durumda tazminat tutarı noktasında davacılar ile davalı arasında bir uyuşmazlık bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, davacı anne ve baba için farazi destekleri olan olan müşterek çocuklarının ölümü nedeni ile uğrayacakları zararın belirlenmesi için davalı sigorta şirketinin daha önce hesaplamayı yaptırdığı bilirkişi dışında aktüerya alanında uzman bilirkişiden alınacak rapor sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, daha önceki hesaplamayı yapan bilirkişiden rapor alınmak suretiyle hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, 14.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

,