İstirahatli Kalınan Süre İçin Maddi Zarar Hesabı

1-Tesbit ve Tetkik  Edilen Hususlar

A)30.04.2007 tarihinde  vuku bulan bir iş kazasında yaralanan  davacının maruz kaldığı maddi zararının hesabı için tarafıma tevdi olunan dava dosyası tetkik ve incelendi.

B)Kusur Durumu

29.07.2009 tarihli bilirkişi kurulu raporuna göre, davalı şirket %80 nisbetinde ve kazalı işçi de %20 kusurludur.

C)Malüliyet Durumu

SSK belgelerine göre  kazalının iş göremezlik derecesi % 0’dır. Kırklareli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün  23.10.2009 tarihli yazısına göre ise, davacının istirahatli kaldığı süre 30.04.2007-26.10.2007 tarihleri arasıdır.

Yüksek Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin emsal nitelikteki kararlarına göre:  davacı istirahatli olduğu geçici işgöremezlik süresi içersinde çalışamayacağından, “…geçici iş göremezlik süresi içinde tam iş göremezlik oranı üzerinden…” hesaplama yapılması gerektiği belirtilmiştir.

D)Kazanç Durumu

Davacının davalıya ait işyerinde bir an için aylık 650 TL’ye çalıştığının kabulü halinde  30.4.2007-26.10.2007 tarihleri arası  işlemiş devre kazanç toplamı hesabı aşağıdadır.

30.4.2007-26.10.2007 arası 650,00 TL x 5 ay 26 gün = 3.813,00 TL.

2-Tazminatın Hesaplanması

Davacının 5 ay 26 günlük maddi zararı

3.813,00 TL x %80 kusur = 3.050,40 TL

3-Sigorta Tahsisleri

SSK’ca  kazalı işçiye ödenen geçici iş göremezlik ödeneği 2.038,17 TL’dir.

SONUÇ: Toplanan delillere  göre,davacının hesaplanan maddi zararı 3.050,40 TL olup, ödenen geçici iş göremezliğin tenzili 2.038,17 TL olarak hesaplanmıştır. Bu durumda davacının bakiye maddi zararı 1.012,23 TL’dır.

Saygıyla arz olunur.

Aktüeryal Tazminat Hesaplama Uzmanı
Av. Fahri Tan