Maddi Tazminat Hesabında TRH 2010 Yaşam Tablosu Kullanılması Hakkında

Yargıtay   21. Hukuk Dairesi         

 

2015/22095 E.  ,  2016/9598 K.
Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

 

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davacı ve davalılardan …, … vekillerince temyiz edilmesi ve davacı vekilincede duruşma talep edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan ve temyiz konusu hükme ilişkin dava, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesinde sayılı ve sınırlı olarak gösterilen hallerden hiçbirine uymadığından Yargıtay incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteğin reddine karar verildikten sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

 

                                               KARAR
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlerle temyiz kapsam ve nedenlerine göre; tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,
2-Dava, sigortalının iş kazası sonucunda vefatı nedeniyle eşinin maddi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosya kapsamından, mahkemece aldırılan iki adet kusur raporundan ilkine itibar edildiği, itibar edilen kusur raporunda müteveffa sigortalının kaza olayının meydana gelişinde %10, davalı … yetkilisinin %30, davalı … yetkilisi ile mühendisinin birlikte %30, davalı … yetkilisi ve mühendisinin birlikte %30 oranında kusurlu oldukları, davalı … ve …’nın ise kusursuz olduğunun tespit edildiği, farklı heyetten alınan ikinci kusur raporunda ise, müteveffa sigortalının %10, davalı …’nin %40, davalı …’nin %25, davalı …’nin %25 oranında kusurlu oldukları, davalı … ve …’nın ise kusursuz olduğunun tespit edildiği, hükme esas alınan bilirkişi hesap raporunda sendikanın bildirdiği ve asgari ücretin 1,67 katına denk gelen emsal ücretin dikkate alındığı, yine bu bilirkişi hesap raporunda bakiye ömür tespitinde P.M.F.-1931 yaşam tablosu yerine; yerleşik içtihatlara aykırı olacak şekilde TRH-2010 adlı başka bir tablo kullanıldığı anlaşılmaktadır.

 

İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında zararlandırıcı olaya neden oldukları ileri sürülen kişi veya kişilerin kusur oranlarının kesin olarak tespiti hem maddi hem de manevi tazminat miktarını doğrudan etkilemesi bakımından önem taşımaktadır. Zira maddi tazminat davalarında sigortalının kazanç kaybının hesaplanmasında kendi kusuru oranında tespit olunan kazanç kaybından indirim yapılacağı gibi yine manevi tazminat davalarında hükmedilecek manevi tazminat miktarının takdirinde tarafların kusur durumu mahkemece öncelikle dikkate alınacaktır.

 

Öte yandan, zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının veya yakınlarının maddi zararının hesabında, gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin ise işçinin imzasının bulunduğu ücret tediye bordrolarından saptanacağı, işçinin imzasının bulunmadığı işyeri ve sigorta kayıtlarının nazara alınamayacağı, işçinin imzasının bulunduğu ücret tediye bordrolarının bulunmaması durumunda işçinin yaşı, kıdemi, mesleki durumu dikkate alınarak, emsal işi yapan işçilerin aldığı ücret gözönünde tutularak belirlenmesi gerektiği, Dairemizin giderek Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir.
Somut olayda, davalı … ve …’na bilirkişi kusur raporlarında kusur atfedilmemesine karşın hüküm altına alınan tazminatlardan sorumlu tutulması isabetli ise de, alınan ikinci kusur raporunda tespit edilen kusur oranlarının olayın oluşuna uygun olduğu gözden kaçırılarak ilk alınan ve oluşa uygun olmayan bilirkişi kusur raporuna itibar edilmesi, yine zarar hesabında … odasının bildirdiği aylık brüt 1.100,00 TL ücretin dikkate alınması gerekirken sendikanın bildirdiği ücretin emsal ücret olarak kabul edilmesi, ayrıca maddi zarar hesaplanırken bakiye ömrün tespitinde P.M.F.-1931 yaşam tablosu yerine; TRH-2010 adlı başka bir tablo kullanılması hatalı olmuştur.
Yapılacak iş, ikinci kusur raporunda belirlenen kusur oranları doğrultusunda, … odasının bildirdiği aylık brüt 1.100,00 TL ücretin emsal ücret olarak dikkate alındığı, bakiye ömürlerin P.M.F.-1931 yaşam tablosuna göre belirlendiği bilirkişi hesap raporu almak ve oluşacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir.

 

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ:Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine 09/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.