Kalıpçı-Sıvacı Ustası Esas Ücreti

Konu: Maddi tazminat hesabında, vasıflı bir işçinin (KALIPÇI USTASI-SIVACI USTASI) hesaplamaya esas alınacak ücreti

21. Hukuk Dairesi

2015/6230 E.,  2015/12430 K.

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir. Hükmün davacılar ve davalılar vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

K A R A R

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davacılar vekilinin tüm, davalı şirket vekilinin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,

2-Dava, 13.04.2011 tarihindeki iş kazasında vefat eden sigortalının yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemlerine ilişkindir.

Mahkeme, maddi tazminat davalarının istem gibi kabulüne, manevi tazminat davalarının kısmen kabulü ile; davacı eş için 30.000,00TL, çocuklar için ayrı ayrı 25.000,00’erTL, anne ve baba için 11.000,00’er TL, kardeşler için ise 6.000,00’er TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

İş kazalarından kaynaklanan maddi tazminat davalarında hak sahiplerinin maddi zararının hesaplanması için kazalının işçinin gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Öte yandan, gerçek ücretin ise; işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, işyeri veya sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir.

Somut olayda ise; davacılar yakını kazalının vasıflı bir işçi olduğu(inşaat kalıpçı ustası) tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Vasıflı bir işçinin asgari ücretle veya asgari ücretin biraz üzerindeki ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun düşmeyeceği de açıktır. Bu nedenle Yerel Mahkemece, davacılar yakınının asgari ücretin üzerinde bir ücret ile çalışacağının kabulü ile olay tarihinde davacının emsali işçilerin ücretinin araştırılmasına gidilmesi isabetlidir. Ancak sendikalı işçi olduğuna dair dosyada bir kayıt bulunmayan kazalının emsali bir işçinin olay tarihindeki ücretine ilişkin ilgili meslek odaları yerine …, gibi yerlerden gelen cevaplar esas alınarak asgari ücretin yaklaşık 2,75 katı civarında bir ücretle çalıştığının kabulü ile neticeye varılması doğru değildir.

Mahkemece yukarıda açıklanan maddi ve hukuksal olgular dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Yapılacak iş, kazalı işçinin, inşaat kalıpçı ustası olduğu ve bu nitelikteki bir işçinin asgari ücret ile çalışmayacağı kabulüne göre, … ile ilgili meslek kuruluşlarından… bilinen devrede kazalının alabileceği ücretleri sormak, yine benzer iş yerlerinde çalışan ve emsal işi yapanların ücretlerini daha detaylı araştırmak. Böylelikle kazalı işçinin gerçek ücretini tereddütsüz olarak belirleyerek belirlenen bu gerçek ücrete göre davacıların maddi zararını yeniden hesaplatmak ve tüm delilleri bir arada değerlendirerek sonucuna varmaktan ibarettir.

O halde, davalı şirket vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul olunmalı ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, 01/06/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.


21. Hukuk Dairesi         
2015/12126 E., 2015/17654 K.

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir. Hükmün, davalılardan … vekili ve … tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

K A R A R

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenler ile temyizin kapsamına göre davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,

2-Dava, 09.08.2008 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu %24,2 oranında sürekli iş göremezliğe maruz kalan sigortalının maddi ve manevi zararlarının karşılanması istemlerine ilişkindir.

Mahkemece, 142.321,21 TL maddi, 25.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 09.08.2008 tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı….’den tahsili ile davacıya ödenmesine, davalı … hakkındaki davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya kapsamından davacı sigortalının 09.08.2008 tarihinde vuku bulan iş kazasında yaralanarak %24,2 oranında malul kaldığı, kazalının sıvacı ustası olup hükme esas alınan hesap raporunda … Odasınca bildirilen günlük net 48-TL ücretin dikkate alındığı anlaşılmaktadır.

Dairemizin 15/12/2014 gün, 2014/14929 Esas-2014/27232 Karar sayılı bozma ilamında da açıklandığı üzere iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik nedeniyle sigortalının maddi tazminatının hesaplanmasında, gerçek ücretinin esas alınması koşuldur. Öte yandan, gerçek ücretin ise; işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, işyeri veya sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir.

Somut olayda davacı kazalının vasıflı bir işçi olduğu tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Vasıflı bir işçinin asgari ücretle veya asgari ücretin biraz üzerindeki ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun düşmeyeceği de açıktır.Bu nedenle Yerel Mahkemece, davacın asgari ücretin üzerinde bir ücret ile çalışacağının kabulü ile neticeye varılması isabetli olmakla birlikte kazalının ücreti noktasında Dairemizin 15/12/2014 gün, 2014/14929 Esas-2014/27232 Karar sayılı bozma ilamında belirtilen şekilde ayrıntılı araştırma yapmadan asgari ücretin yaklaşık 3,15 katı civarında bir ücretle çalıştığının kabulü doğru olmamıştır.

Mahkemece yukarıda açıklanan maddi ve hukuksal olgular dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Yapılacak iş, davacının maddi tazminat istemi bakımından, sıvacı ustası olarak çalışan tecrübeli bir işçinin ücreti noktasında …un başkaca meslek odalarından bilinen devrede sigortalının alabileceği ücretleri sormak, yine aynı veya başkaca iş yerlerinde çalışıp emsal işi yapanların ücretlerini araştırmak, böylelikle kazalı işçinin gerçek ücretini tereddütsüz olarak belirleyerek belirlenen bu ücrete göre maddi zararını yeniden hesaplatmak, işbu kararı davacının temyiz etmeyip bu noktada davalılar yararına oluşan usuli kazanılmış hak durumunu da gözetmek ve tüm delilleri bir arada değerlendirip sonuca varmaktan ibarettir.

O halde, davalılar vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul olunmalı ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz eden davalılara iadesine, 05.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.