Sendika Yazısı ve Tanık Beyanının Geçersizliği

Emsal ücret olarak sendika yazısının ve tanık beyanının nazara alınamayacağı hakkında;

Yargıtay
21. Hukuk Dairesi
 
Esas : 2013/22282
Karar : 2014/16207
Tarih : 08.07.2014

K A R A R

1- Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere, göre, temyiz eden davalı Ram Yapı San Tic Ltd Şti vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,

2- Dava 10.09.2005 tarihinde meydana gelen trafik iş kazası sonucu %35,00 oranındaki sürekli iş göremezlik nedeniyle maddi ve manevi tazminat İSTEMİNE İLİŞKİNDİR.

Mahkemece verilen 23.11.2009 günlü kararın davacı ve davalı taraf vekillerince temyiz edilmesiyle Dairemizce yapılan inceleme sonunda; davalılardan S.S. Ekşioğlu Safioğlu Tolgahan Sitesi Konut Yapı Kooperatifinin inşaat işini tamamen davalılardan Ram-Yapı İnş. Tur San Dış Tic Ltd Şti’ne devrettiği, böylece işin anahtar teslimi suretiyle devrinin söz konusu olduğu işin bir bölümü yerine, tümüyle devrolunduğu durumda işi devreden kişinin işverenlik sıfatı ortadan kalkacağından sorumluluğuna gidilemeyeceği, bu nedenle davalı kooperatife işveren olduğundan bahisle %15 kusur izafe eden 21.01.2009 tarihli kusur raporunun hükme esas alınmasının usul ve yasaya aykırı olduğu, gerçek ücret yerine tanık beyanlarıyla asgari ücretin 3,68 katı ücret aldığının kabul edilerek tazminatın hesaplandığı hesap bilirkişi raporunun hükme esas alınmasının isabetsiz olduğu, davacının yaşı, eğitim durumu, mesleki kıdemi ve yaptığı iş belirtilerek ilgili meslek odasından olay tarihinden müzekkerenin yazıldığı tarihe kadar emsal işçinin alabileceği aylık net ücretin sorularak, bildirilen ücret esas alınarak maddi tazminatın yeniden hesaplatılması gerektiği ve davacı müteselsil sorumluluğa dayanarak dava açtığından dava dışı kişiye ait kusur oranının maddi tazminat hesabında davacı lehine dikkate alınmamasın isabetsiz olduğundan bahisle bozulmasına KARAR VERİLMİŞTİR.

Mahkemece bozma ilamına uyularak, yapılan yargılamada yeniden kusur ve hesap raporları alarak Davalı Kooperatife yönelik davanın reddine, hesap bilirkişi raporunda İstanbul Ticaret Odasıyla Ağaç İş Sendikası ve Öz Ağaç İş Sendikası tarafından bildirilen ücretlerin asgari ücrete oranlarının ortalamasını almak suretiyle net asgari ücretin 1,91 katı ücretle tazminatın hesaplandığı hesaplama esas alınarak maddi tazminat isteminin kabulüne, önceki gibi manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne karar verilmiş ve bu karar süresinde davacı vekilince TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Yerel mahkemenin manevi tazminata ilişkin kararı isabetli olup esasen bozma DIŞINDA KALMIŞTIR.

Maddi tazminatta ise hesaba esas alınacak ücretin belirlenmesinde ve hataya DÜŞÜLDÜĞÜ GÖRÜLMEKTEDİR.

Kusurun aidiyeti ve oranıyla davacının meslekte kazanma güç kayıp oranı uyuşmazlık KONUSU DEĞİLDİR. Uyuşmazlık, tazminatın belirlenmesinde esas alınacak ÜCRETE İLİŞKİNDİR. İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik nedeniyle sigortalının maddi tazminatının hesaplanmasında, gerçek ücretin esas ALINMASI KOŞULDUR. Gerçek ücretin ise; işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, işyeri veya sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı YARGITAY’ın YERLEŞMİŞ GÖRÜŞLERİNDENDİR. Davalı işverene ait işyerinde toplu sözleşme uygulaması olmadığından sendikaların bildirdiği ücretlerin gerçek ücretin belirlenmesinde esas alınamayacağı, yapılan işin niteliğine göre Ticaret Odasının emsal ücret belirleyecek konumda olmadığı açıktır.

Yapılacak iş uyulmasına karar verilen bozma ilamı doğrultusunda davacının yaşı, eğitim durumu, mesleki kıdemi ve yaptığı iş belirtilerek ilgili meslek odasından olay tarihinden müzekkerenin yazıldığı tarihe kadar emsal işçinin alabileceği aylık net ücreti her yıl için ayrı ayrı sormak, ilgili meslek kuruluşu tarafından bildirilen ücret esas alınarak yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda maddi tazminatı yeniden hesaplatmak, Kurum tarafından bildirilen ilk peşin sermaye değerinin rücu edilebilir bölümünü şimdiki gibi hesaplanan tazminattan indirmek ve sonucuna göre karar VERMEKTEN İBARETTİR.

Mahkemece yukarıda açıklanan maddi ve hukuksal olgular dikkate alınmadan ve özellikle tazminat hesabında esas alınacak ücretin belirlenmesinde hataya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurması usul ve yasaya aykırı olup, BOZMA NEDENİDİR.

O halde, davalılardan Ram Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul olunmalı ve HÜKÜM BOZULMALIDIR.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, davalılardan Ram Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. yararına takdir edilen 1.100.00.TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, temyiz harcının istek halinde davalılardan Ram Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne iadesine, 08.07.2014 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.