İmzalı Ücret Bordrolarındaki Ücretler

Kalıpçı ustasının imzalı bordrolardaki ücretinin asgari ücret seviyesinde olması durumunda dahi emsal araştırması yapılması gerekmektedir.

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
2015/21771E., 2016/11771K.

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıda karar tesbit edildi.

K A R A R

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre; davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,

2-Dava, zararlandırıcı sigorta olayı sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece 126.676,72 TL maddi tazminat ile, 20.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerin incelenmesinden, davacının deneyimli bir kalıpçı ustası olduğu, sigortalının imzasını taşıyan ücret tediye bordrolarının bulunduğu, bu bordroların asgari ücrete çok yakın bir ücret üzerinden düzenlendiği, davacının maddi zararının hesaplanmasında ………. emsal ücret araştırmasının yapıldığı, mahkemece hükme esas alınan hesap raporunda bu araştırma sonucu tespit edilen miktarlara itibar edildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık maddi zararın belirlenmesi noktasında toplanmaktadır. Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının maddi zararının hesabında, gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Her ne kadar işçinin imzasının bulunduğu ücret tediye bordroları mevcut ise de nitelikli ve tecrübeli bir işçinin, yaptığı işin özelliğine göre asgari ücret üzerinden ücret alması, hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu durumun belirlenmesi halinde, işveren tarafından asgari ücret üzerinden düzenlenen belgelerin aksinin kanıtlanamayacağı düşünülemez. Bu durumda işçinin yaşı, kıdemi, mesleki durumu dikkate alınarak, emsal işi yapan işçilerin aldığı ücret gözönünde tutularak belirlenmesi gerektiği, Dairemizin giderek Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir.

Yapılacak iş; sigortalının yaptığı iş, yaşı, kıdemi belirtilmek suretiyle emsal işçinin alabileceği günlük net ücreti …… ve ……….. Müdürlüğü’nden de sormak, buralardan gelecek neticelere göre davacının durumuna en uygun ücreti belirleyerek maddi zararını yeniden hesaplatmak, usuli kazanılmış hakları da gözeterek oluşacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir.

O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 1.350.00TL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine,temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edene yükletilmesine, 27/09/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.