Sigortasız İşçinin İş Kazası Sonucu Maddi Zararı

Konu: Maddi zarar hesabı

18.07.2007 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu malul kaldığı belirlenen davacının talep edebileceği maddi tazminat miktarının hesaplanması ;

1-Tesbit ve Tetkik Edilen Hususlar

A) 05.02.1978 d.lu olan davacı, 18.07.2007 kaza tarihinde 29 yaşındadır. PMF yaşam tablosuna göre bakiye ömrü 38 yıl ve muhtemelen 68 yaşına kadar yaşayacaktı. Aktif çalışma yaşam süresinin 60 yaşına kadar devam edeceğinin kabulu ile zarar gördüğü aktif süresi 31 yıl ve pasif süresi de 7 yıldır.

B) Kusur Durumu: 07.04.2016 tarihli kusur bilirkişi  raporuna göre; Davalı  %90 oranında kusurlu olup, kazalı işçinin de %10  oranında  kusurlu bulunduğu tesbit olunmuştur.

C) Malüliyet  Durumu: Davacının  iş göremezlik–malüliyet derecesi SGK belgelerine göre %6.10 oranındadır.

D) Kazanç Hesabı

a) Davacı vekili dava dilekçesinde davacının işyerinde sigortasız olarak istihdam olunduğunu davacının   aylık ücretinin 1.500,00 TL. olduğunu iddia etmiştir.

b) Davalı vekili ise, davacının ücretinin olay tarihi  itibarıyla  588,00TL olduğunu  ileri sürmüştür. Bu ücret o tarihte memleketimizde yürürlükte bulunan  yasal aylık asgari brüt ücretlerdir.

c) Sayın mahkemece dinlenen davacı ve davalı  tanıkları, davacının işe birkaç gün önce alındığını kaynakçı  olarak istihdam olunduğunu ve yevmiyesinin 50,00 TL ve aylık 1500 lira ücret alacağını beyan etmişlerdir.

d) Dosya içeriğine göre  davacı emsalinin elde edebileceği ücretin  davacı beyanı gibi bir an için 1.500,00 T olabileceğinin  mahkemece de benimsenmesi durumunda, bu ücret  1.500,00-45,63 TL=1.454,37/419,15= (2007 yılındaki asgari ücretin net tutarı)  olay tarihindeki yasal aylık asgari brüt ücretin net tutarının 3,46  katına göre kazanç hesabı yapılacaktır.

Davacının 18.7.2007-18.7.2016 arası 9 yıllık işlemiş-bilinen aktif devre net kazanç hesab yasal aylık asgari ücretin 3,46 katına göre;

Kazalı sigortalının 9 yıllık işlemiş-bilinen aktif devre net kazanç toplamı = 255.033,50 TL

2-Tazminatın Değerlendirilmesi – Peşin Değer

 • A) 22 yıllık işleyecek (bilinmeyen dönem) aktif devreye ait kazanç kaybı peşin değer hesabı
 • B) 7 yıllık işleyecek pasif devre  hesabı;
 • Kazalının işleyecek aktif devre başındaki aylık net kazancı =  4.197,54 TL
 • Kazalının işleyecek aktif devre başındaki 1 yıllık kazancı =    50.370,48 TL
 • 7 yıllık %10 artış ve %10 iskontolu pasif devre peşin değeri =98.906,64 TL
 • 3-Tazminatın Hesaplanması

Davacının 38 yıllık maddi zararı: Yasal Aylık asgari ücretin 3,46 katı ücrete göre hesaplanır.

 • a) 9 yıl işlemiş devre zararı:
 • 255.033,50 TL x %6.10 mal x %90 kusur =   14.001,33TL
 • b) 19 yıl işleyecek aktif devre zararı:
 • 1.108.150,56 TL x %6.10 mal x %90 kusur = 60.837,46 TL
 • c) 7 yıllık pasif devre zararı:
 • 98.906,64TL x %6.10 mal x %90 kusur =      +5.429,97 TL

      Toplam=                                                                80.268,76 TL

SONUÇ: Delillerin ve hukuksal durumun takdiri ilgililere ait olmak üzere;  KAYNAKÇI OLARAK  İSTİHDAM OLUNAN davacının YASAL AYLIK ASGARİ ÜCRETİN 3,46 KATI ÜCRET ELDE ETTİĞİNİN KABULÜ HALİNDE davacının talep edebileceği maddi tazminatının 80.268,76 TL olduğu sonuç ve kanaati ile tarafımdan düzenlenen işbu raporu saygı ile arz olunur.

Av. Fahri  Tan

Maddi Tazminat Hesap Uzmanı