Uzman Görüşünün Dinlenmesi Gerekliliği

Mahkeme özellikle özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda, uzman görüşünün dava konusuyla ilgili olması halinde uzman görüşünü mutlaka dikkate almak ve değerlendirmek zorundadır.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi        
2016/7139 E.  ,  2016/9125 K.

Taraflar arasında görülen davada … … …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen …/04/2015 tarih ve 2010/96-2015/328 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş olup, bazı noksanlıkların ikmali için dosya mahalline gönderilmişti. Bu noksanlıkların giderilerek dosyanın gönderildiği anlaşılmakla, duruşma için belirlenen …/04/2016 günü hazır bulunan davacı vekili Av. …, davalılar vekili Av. … ile davalılardan ….İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. ….. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davalılar vekili anılan rapordan sonra mahkemeye ibraz ettiği ….05.2011 tarihli dilekçesinde … … …Fakültesine başvuruda bulunarak fakültenin görevlendirdiği … … … …. …. … … .. tarafından hazırlanan 09.05.2011 tarihli raporu ibraz ederek söz konusu raporda “…İki çizim paftası karşılaştırılırken, asıl değerlendirilmesi gereken noktanın, hesap raporunda sunulan mühendislik hesapları ve bunlar sonucu ortaya çıkan çizimin kendisi olup, antet, pafta notları vb, inşaat aşamasında önemli detaylara işaret etmekle birlikte, söz konusu davanın asıl konusunu oluşturan “kopyalama” eylemi içerisinde değerlendirmesinin oldukça subjektif olabilecek unsurlar olduğu, işveren idareye bağlı olarak, bu notların oldukça standartlaşabildiği, pafta notları, projenin geneli dikkate alındığında önemsiz sayılacak detaylar olup, davacının iddia ettiği gibi bir teknoloji veya şirket sırrı sayılabilecek özellikte bilgiler olmadığı, aynı alanda oluşturulan teknik çizimlerde benzerlik göstermesi muhtemel detaylar olduğu, özellikle 01.04.2011 tarihli bilirkişi raporunda belirtilen “… / …” türü karşılaştırmaların yersiz olduğu, kullanılan şartname ve hesap yöntemi (veya hesap yöntemini kullanan bilgisayar programı) ortaya çıkan paftalara temel teşkil ettiğinden tali olarak kabul edilmelerinin mümkün olmadığı…” yönünde görüş bildirildiğini belirterek bilirkişi raporları ile tarafından hazırlanan 09.05.2011 tarihli teknik rapor arasındaki çelişkilerin giderilmesi için yeni bir rapor alınmasını talep etmiştir.

6100 sayılı HMK’nın 293. maddesinde “tarafların, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabileceği, sadece bu nedenle ayrıca süre istenemeyeceği, hakimin, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişiyi davet ederek dinlenilmesine karar verebileceği, uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hakimin ve tarafların gerekli soruları sorabileceği, uzman kişinin çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmemesi halinde hazırlamış olduğu raporun mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmayacağı” hükmü düzenlenmiştir. Buna göre tarafların bilirkişi dışında uzmanından bilimsel nitelikli görüş almaları mümkün olup, böylece özel ve teknik konularda tarafların uzman görüşünden yararlanmaları, iddia ve savunmalarını bu görüşlerle desteklemeleri mümkün olacaktır. Uzman kişinin dinlenilmesi imkanının getirilmesiyle bir yandan uzmanlık gerektiren konuların daha iyi aydınlatılması, diğer yandan çelişkili ya da eksik veya yanlış bilgilerle yargılamanın önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Bu durumda mahkemece, davalılar vekilinin hükme esas alınan bilirkişi raporlarına karşı ileri sürdüğü ciddi itirazları karşılayacak, davalıların sundukları teknik rapor ile anılan bilirkişi raporları arasındaki çelişkileri giderecek yeni bir rapor alınıp oluşacak sonuç çerçevesinde karar verilmesi gerekirken davalılar vekili tarafından dosyaya ibraz edilen teknik rapor konusunda HMK’nın 293. maddesi hükmü de nazara alınarak bir değerlendirmede bulunulması gerekirken anılan teknik raporla ilgili olumlu olumsuz hiçbir değerlendirmede bulunulmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (…) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (…) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davalılar yararına BOZULMASINA, takdir olunan ….350,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalılara verilmesine, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, …/…/2016 tarihinde oybirliğiyle karar  verildi.