Özel Maddi Tazminat Raporu

İŞ KAZASI MALÜLİYET ÖZEL TAZMİNAT RAPORU

ÖZEL TAZMİNAT RAPORU

04.08.2017  tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu  malül kalan … çalışan …’ın  talep edebileceği maddi tazminat miktarının  hesaplanması için tarafıma verilen bilgi ve hesaba esas alınacak  unsurlar incelendi.

I) MADDİ TAZMİNAT HESABININ UNSURLARI

A) Kazalı’nın Olay  Tarihindeki Yaşı ve Bakiye Ömürü:

07.06.1987 doğumlu olan kazalı işçi 04.08.2017  kaza tarihinde 30 yaşındadır. PMF yaşam tablosuna göre kazalının  bakiye ömrü 38 yıl ve muhtemelen 68 yaşına kadar yaşayacaktır. Yüksek Yargıtay’ın bu konudaki oturmuş ve yerleşmiş içtihatları doğrultusunda, aktif çalışma hayatının 60 yaşına kadar süreceğinin kabulü ile kalan ömründe zarar gördüğü aktif hayat süresi (30) yıl  ve pasif devresi  de 8 yıldır.   

B) MALULİYET ORANI:

a) Olayın iş kazası olması hasebiyle kazalının ilgili SGK   Sosyal Güvenlik Merkezine müracaatı ile, 04.08.2017 tarihindeki olay sebebiyle  malüliyet derecesinin belirlenmesi yasa gereğidir.

b) Kazalı işçinin iş kazası sebebiyle iş göremezlik malüliyet derecesi SGK’ca henüz belirlenmemiş olup, kazalı işçinin iş kazası sonuçu sol elini  bilekten  yitirdiği  tedavisinin sürdüğü ve  malüliyet işlemlerinin devam ettiği  anlaşılmaktadır.

Tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda, SGK’ca iş göremezlik –malüliyet derecesi   tesbit olunacaktır.

c) Kazalı işçinin ilgili yürürlükte bulunan  yönetmenliklere göre bir an için kazalı işçinin malüliyet derecesinin %50 olduğu varsayımına göre  hesaplama  yapılacaktır.

C) TARAFLARIN KUSUR ORANLARI

Henüz, iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı teknik bilirkişi tarafından düzenlenmiş herhangi bir kusur raporu bulunmadığından işverenin  %100, %75 kusur durumuna göre 2 seçenekli hesaplama yapılacaktır.

D) Kazalı işçinin KAZANÇ DURUMU

Tarafıma iletilen bilgilere göre; kazalının olay tarihindeki ele  geçen  aylık net ücreti: 3.850,000 TL’dir.

II) HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRMELER

İŞLEYECEK-BİLİNMEYEN DÖNEM KAZANÇ KAYBI PEŞİN DEĞERİ

Kazalı işçinin bakiye ömür süresince 38 yıllık kazançlarının hesabında öncelikle 30 yıl işleyecek aktif yaşam süresine ait  kazanç kaybı peşin  değer hesabı ile 8 yıllık  işleyecek pasif devreye ait kazanç kaybı peşin değer hesabı belirlenecektir. Her yıl için ayrı ayrı %10 artış ve %10 iskonto katsayıları nazara alınarak kazalının 38 yıllık kazanç kaybı aşağıdadır.

3.850,00TL x 12 ay x 1.10000 artış x 0.90909091 iskonto x 30 yıl = 1.386.000,00TL

1270,75 TL x 12 ay x1.10000 artış x 0.90909091 iskonto x  8 yıl = 121.992,00 TL

III) SGK GELİRLER

Sosyal Sigorta Kurumunca  Kazalıya Ödenecek Maaş-Gelir

Kazalı sigortalıya  iş kazası sigortasından bağlanması muhtemel  gelirlerin muhtemel  ilk peşin değeri ve henüz bilinmemektedir.

Bu duruma göre,  bağlanacak  gelirlerin ilk peşin değerleri ile kusur seçeneklerine isabet eden rücu edilebilecek bölümleri aşağıdadır.

İşverenin %100 kusur oranına göre;

1647,00 TL %70 x %50 x 12 ay x 16.8552 TRH Peşin x %100kusur = 116.386,64 TL

%75 kusura göre 116.386,64 TL x %75 = 87.289,00 TL

 IV) MADDİ TAZMİNAT HESABI

  • Kazalı İşçinin  38 Yıllık Maddi Zararı
  • a) 30 yıllık işleyecek aktif devre maddi zararı:
  • 1.386.000,00 TL  x %50 mal x %100 kusur = 693.000,00 TL
  • b) 8 yıllık  işleyecek pasif devre maddi zararı:
  • 121.992,00  TL x %50 mal x %100 kusur =  +60.996,00 TL
  • Toplam                                                           : 753.996,00  TL
  • İşverenin %100 kusur durumuna göre maddi tazminat:
  • 753.996,00  TL – 116.386,64 TL(rücu edilebilecek SGK geliri) = 673.610,00TL
  • İşverenin % 75 kusur durumuna göre maddi tazminat:
  • 753.996,00  TL x %75 kusur = 565.497,00 TL – 87.289,00 TL = 478.208,00 TL

S O N U Ç :

Tarafıma verilen bilgi, belge ve hesap unsurları dikkate alınarak; Kazalı işçinin iş kazası sonuçu malüliyet sebebiyle  işverenin %100 kusur oranına göre maddi tazminat miktarının   673.610,00 TL olduğu,

 İşverenin  %75 kusur durumuna göre 478.208,00 TL olduğu,

manevi tazminat miktarlarının takdirinin yargılamayı yapacak Sayın Mahkemeye ait bulunduğu, emsal davalarda %50 malül kalan kazalı işçiler için 50.000,00 TL – 70.000,00 TL civarında manevi tazminat takdir olunduğu, takdir olunacak maddi ve manevi tazminatlara olay tarihi olan 04.08.2017 tarihinden itibaren faiz işletilebileceği

bu dava kesin çözüme bağlanıncaya kadar maddi tazminat hesabının “ücret unsuru” ile iş kazası kolundan bağlanacak SGK geliri ilk peşin değeri unsurlarında meydana gelebilecek değişiklik (malüliyet artışı ya da azalma) oranında yukarıda hesaplanan maddi tazminat miktarında da artış ya da azalma oluşacağı  sonuç  ve kanaatıyla  iş bu rapor ilgililerin bilgilerine sunulur.

22.09.2017
Avukat Fahri  TAN
Maddi Tazminat Hesaplama Uzmanı