İnşaat İş Kazası – Meslek Odası Emsal Ücrete Göre Hesaplama

ÖZEL HESAP RAPORU

Konu: Maddi tazminat hesabı

22.02.2014 tarihinde … şirketine  ait inşaat işyerinde meydana gelen inşaat iş kazası sonucu %31,2 oranında malül kalan kazalı işçinin talep edebileceği maddi tazminat miktarının hesaplanması için tarafımdan tanzim olunan rapor aşağıdadır.

I) MADDİ TAZMİNAT HESABININ UNSURLARI

A) Kazalı’nın OLAY TARİHİNDEKİ YAŞI VE BAKİYE ÖMRÜ

1.3.1991 doğumlu olan kazalı işçi 22.02.2014 olay tarihinde 23 yaşındadır. PMF tablosuna göre bakiye ömrü 43 yıl olup, muhtemelen 66 yaşına kadar yaşayacaktır. Aktif çalışma hayatının 60 yaşına kadar süreceğinin  kabulü ile kalan ömründe zarar gördüğü aktif hayat süresi  37 yıl, pasif devresi ise 6 yıldır.

B) Kazalı işçinin MALULİYET ORANI

SGK Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığının cevap yazısına göre davacının işgöremezlik oranı %31,20’dir.

C) TARAFLARIN KUSUR ORANLARI

İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı teknik bilirkişi tarafından düzenlenen rapora göre işverenin (taşeronların %80 kusur  durumuna göre hesaplama yapılacaktır.

D) Kazalı İşçinin KAZANÇ DURUMU

Tarafıma iletilen dava dosyasıyla ilgili evraklara göre;

a) Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının davalıya ait işyerinde kalıpçı  olarak çalıştığını, inşaat  ta  iş kazası   geçiren  müvekkilinin olay tarihindeki yevmiyesinin 75,00 TL olduğunu, işyerinde yemek verildiğini  ve  barınmanın  işverenlikçe sağlandığını  beyan edilmiştir.

b) Davalı vekili cevap layihasında, davacının aylık ücretinin yasal aylık asgari  brüt ücret olduğunu savunmuştur.

c) Bu konudaki oturmuş ve yerleşmiş Yargıtay içtihatlarına göre, maddi tazminat hesabının ücret unsuruna ilişkin uyuşmazlıkların ilgili meslek kuruluşlarından emsal ücret araştırması yapılmak suretiyle giderilmesi gerekmektedir.

d) Kalıpçı  olarak istihdam olunan inşaat işçisi bu olay sebebiyle malul kalmayıp sağlıklı biçimde çalışmaya devam etmiş olsa idi, olay tarihinden itibaren günümüze kadar elde etmesi gereken aylık net ücretlerinin ne kadar olabileceğine  ilişkin emsal   meslek odalarının  cevabi yazılarına göre;1)  Dernek” cevabı yazısında;Davacı emsali bir kalıpçının;

2014 yılında elde edeceği Net Günlük Ücretinin 75,50 TLsı olduğu,
2015 YILI NET  günlük   ÜCRETİNİN 79,33 TL
2016 YILI  NET günlük ÜCRETİNİN 90.83 TL
2017 YILI  NET günlük ÜCRETİNİN 95,50 TL
2018 YILI  NET günlük ÜCRETİNİN 100,00 TL olduğu bildirilmiştir.

2)  Meslek Odasının emsal ücrete ilişkin cevabi yazısında

Davacı emsali Kalıp ustasının;
2014 yılında elde edeceği  Net Günlük Ücretinin 75,00 TL olduğu,
2015 YILI NET  günlük ÜCRETİNİN 80.00 TL
2016 YILI  NET günlük ÜCRETİNİN 85,00 TL
2017 YILI  NET günlük ÜCRETİNİN 100,00 TL
2018 YILI  NET günlük ÜCRETİNİN 100,00 TL olduğu bildirilmiştir.

Davalı işveren işyerinde 3 öğün yemek verildiğini ve çalışanlara  kalacak yer  verildiğini  beyan etmiştir.

3) Bu duruma göre, kazalının  12.02.2014-12.02.2018 arası 4 yıllık işlemiş-bilinen aktif dönem net kazançları toplamı aşağıdadır.

 • 12.2.2014-1.1.2015 = 75,00TL  x30gün +  400TL    x 10.5 ay=27.825,00
 • 1.1.2015-1.12016   =  80,00TL  x30gün +  400 TL   x 12 ay  =33.600,00
 • 1.1.2016-1.1.2017   = 90,00 TL  x30 gün +400 TL  x 12 ay   =37.200,00
 • 1.1.2017-22.2.2018=100,00 TL  x30 gün +400 TL x  13,5 ay=45.900,00
 • 4 yıl işlemiş devre geliri 144.525,00 TL

II) HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRMELER

A) Kazalının, işlemiş-bilinen aktif devre kazanç kaybı somut olarak gerçekleşmiş bulunduğundan herhangi bir iskontoya tabi tutulmaksızın aynen esas alınacaktır.

B) PEŞİN DEĞER

Kazalının 2018 yılından itibaren bakiye işleyecek 33 yıllık aktif  devresine ait %10 artış ve iskontolu aktif devreye ait kazançlarının peşin değer toplamı ile 6 yıllık pasif devresine ait peşin değer tablosu ve işleyecek aktif ve pasif devresine ait gelirleri hesabı aşağıdadır.

Kazalının işleyecek aktif devre başındaki aylık net kazancı = 3.400,00 TL

3400 TL x 12 ay x 1.10 artış x %90 iskonto x 33yıl    = 1.346,000,00 TL
Kazalının işleyecek devre başındaki 1 yıllık kazancı = 40.800,00 TL
Kazalının 6 yıllık %10 artış ve %10 isk. peşin değeri = 104.465.00 TL

III) SGK GELİRLERİ

SGK’ca bağlanan gelirlerin ilk peşin değeri = 50.400,00 TL

IV) Davacının 43 Yıllık Maddi Zararı

 • 144.525,00 TL x %31.2 mal x %80     = 36.073,44 TL
 • 1.346.000,00 TL x %31.2 mal x %80 = 335.960,00 TL
 • 104.465,00TL x %31.2 mal x %80 =    +26.074,59  TL
 • Toplam                                                  :  398.107,00 TL
  (rücu edilebilecek SGK geliri)          =  40.319,52 TL
  Toplam                                                   : 357.787,48 TL

SONUÇ     : Tarafıma verilen bilgi, belgelere göre -davacının, davalılardan müştereken ve müteselsilen, talep edebileceği maddi  tazminat alacağının; işverenin (taşeronun) %80 kusur durumun göre maddi tazminat 357.787,48 TL ve manevi tazminat miktarlarının takdirinin yargılamayı yapacak Sayın Mahkemeye ait bulunduğu, emsal davalarda %31,2 malüliyetler  için 32.000,00-40.000,00 TL civarında manevi tazminat takdir olunduğu, Sayın Mahkemece takdir olunacak maddi ve manevi tazminatların olay tarihi olan 22.2.2014 tarihinden itibaren işleyecek  toplam yasal faizi 4 yıl için %36 oranında dır.
Av. Fahri Tan   Maddi  Tazminat  Hesaplama Uzmanı