Parmak Kopması – İş Kazası Tazminat Hesabı

Konu: Maddi zarar hesabı

06.06.2013 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu parmakları orta ve yüzük parmağı ikinci boğumdan kopan … fabrikası çalışanı …nın talep edebileceği maddi tazminatının hesabı hakkında;

1-Tesbit ve Tetkik Edilen Hususlar

A) 06.06.2013 olay tarihinde preste çalışmakta iken sağ elinin üçüncü ve dördüncü parmaklarını iki boğumdan yitiren 15.06.1983 doğumlu olan davacı kaza tarihind 30 yaşındadır. PMF tablosuna göre bakiye ömrü 38 yıl ve muhtemelen 68 yaşına kadar yaşayacaktı. Aktif çalışma yaşam süresinin 60 yaşına kadar devam edeceğinin kabulu ile zarar gördüğü aktif süresi 30 yıl ve pasif süresi de 8 yıldır.

B) Kusur Durumu

Bilirkişi raporuna göre kazalının parmaklarının kopmasına neden olan iş kazasının vukuunda davalı işveren % 80 nisbetinde ve kazalı işçi de %20 oranında kusurludur.

C) Malüliyet Durumu

Davacının parmak kopması nedeniyle iş göremezlik–malüliyet derecesi SGK belgelerine göre %14.20 oranındadır.

D) Kazanç Durumu

a) Dosyada mevcut ücret bordrolarına göre davacının olay tarihinde elde ettiği maaşı 2.270 TL.dır. İbrazlı bordrolara göre yılda 4 maaş ikramiye ödemesi olduğu görülmektedir. İbrazlı bordrolara göre davacının elde ettiği ve elde etmesi muhtemel aylık ücretleri tesbit olunacaktır.

Aylık Ücreti = 2.270 TL + İkramiye 2270,00 x 4/12 ay = 3.026,00 TL (brüt)
Sigorta: 453,90 TL GelV + 498,21 TL PuL + 22,96 TL = (-)975,07 TL
Net aylık ücreti: 2.050,93 TL

b)Davacının son bilinen ücreti Haziran 2013 teki asgari ücret 978,60 TL’nin neti olan 699,61 TL’nin (2.050,93/699,61TL) 2.93 katıdır. Yasal asgari ücretlerin net tutarlarının 2,93 katı nazara alınarak 2013’den sonraki yürürlükte bulunan yasal aylık asgari ücretlerin net tutarının 2,93 katına göre belirlenecektir.

c) Davacının 6.08.2013-6.8.2017 arası 4 yıllık işlemiş-bilinen aktif dönemi dahil net kazançları toplamı aşağıdadır.

Davacının işlemiş 4 yıllık aktif devre kazançı = 166.482,00 TL

2-Tazminatın Değerlendirilmesi

A) 26 yıllık işleyecek (bilinmeyen dönem) aktif devre gelirinin tesbiti

Yüksek Yargıtay 21.Hukuk dairelerinin bu konudaki yerleşmiş içtihatlarında belirtilen hususlar da nazara alınarak bilinmeyen dönem geliri, ortalama yıllık kazanç esasına göre değil, her yıl için ayrı ayrı %10 artış ve her yıl için ayrı ayrı %10 iskontolama esasına göre hesaplama yapılmak suretiyle belirlenecektir. Davacının işleyecek aktif devre hesabına esas alınacak aylık net ücreti; 1270,75 TL x 2,93 katı + 199,97 TL = 3923,26 TL’dir.

B) 8 yıllık pasif devre gelir hesabı

PASİF DEVRE: Yüksek Yargıtay 21. Hukuk dairesince pasif devre maddi zarar hesabının yasal asgari ücret üzerinden yapılması istendiğinden, bu raporun düzenlendiği tarih itibarıyla bilinen yeni yasal aylık asgari ücretin asgari geçim indirimsiz neti 1270,75 TL’lik net yasal asgari ücret esas alınarak pasif devre zararı belirlenecektir.

3.923,26 TL x 12ay x 1.10 artış x%90 iskonto x 26 yıl = 1.020.047,60 TL
1.270.75TL x12 ay x 1.10 artış x %90 iskonto x 8 yıl = 121.992,00 TL

3-) DAVACININ MADDİ ZARARI

38 YILLIK MADDİ ZARARI
4 Yıl İşlemiş Aktif Devre Zararı
166.482,00 TL x %14.1 X %80 = 18.779,17 TL

26 Yıl İşleyecek Aktif Devre Zararı
1.020.047,60 TL x %14,1 x %80 kusur = 115,061,29 TL

8 Yıl İşleyecek Pasif Devre Zararı
121.992,00 TL x %14,1 X %80 = 13.760,69 TL

DAVACININ MADDİ ZARAR TOPLAMI: 147.600,00 TL

4-SGK Tahsisleri

Davacıya iş kazası sigortasından bağlanan gelirlerin ilk peşin sermaye değerlerini gösterir kurum yazısı tarafıma sunulmamıştır. Kadıköy Sosyal Güvenlik sigorta müdürlüğüne müzekkere yazılarak davacıya %14.1 sürekli kesin iş göremezliğine göre bağlanan gelirlerin ilk peşin değerleri ile ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin sorulması gerekmektedir.

NETİCE             : Delillerin takdir ve münakaşası sayın ilgililere ait olmak üzere;

Geçirdiği iş kazasında sağ el üç ve dört parmakları kopan davacının hesaplanan indirimsiz maddi zararı 161.554,41 TL’dir.

Hesaplanan bu zarar miktarından, davacıya iş kazası sigortasından %14.1 malüliyetine göre bağlanan gelirlerin ilk peşin sermaye değerleri ile ödenen geçici iş göremezlik ödeneğini toplamının yukarıda hesaplanan maddi zarardan indirilmesi gerekmektedir.

Avukat  Fahri TAN

Maddi Tazminat Hesaplama Uzmanı