İş Kazası – Parmak Kopması – Maddi Tazminat Hesabı

Konu: Maddi zarar hesabı

06.06.2016 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu parmakları “orta ve yüzük parmağı ikinci boğumdan” kopan … fabrikası çalışanı …nın talep edebileceği maddi tazminatının hesabı.

​1-Tesbit ve Tetkik Edilen Hususlar

06.06.2016 olay tarihinde preste çalışmakta iken sağ elinin üçüncü ve dördüncü parmaklarını iki boğumdan yitiren 15.06.1993 doğumlu olan davacı kaza tarihinde 23 yaşındadır. PMF tablosuna göre bakiye ömrü 43 yıl ve muhtemelen 66 yaşına kadar yaşayacaktır. Zarar gördüğü aktif süresi 37 yıl ve pasif süresi de 6 yıldır.

A) Kusur Durumu

Bilirkişi raporuna göre kazalının parmaklarının kopmasına neden olan iş kazasının vukuunda davalı işveren % 80 nisbetinde ve kazalı işçi de %20 oranında kusurludur.

B​) Malüliyet Durumu

Davacının parmak kopması nedeniyle iş göremezlik–malüliyet derecesi SGK belgelerine göre %14.20 oranındadır.

C)Kazanç Durumu

Dosyada mevcut ücret bordrolarına göre davacının olay tarihinde elde ettiği maaşı 2.270 TL’dir. İbrazlı bordrolara göre yılda 4 maaş ikramiye ödemesi olduğu görülmektedir. İbrazlı bordrolara göre davacının elde ettiği ve elde etmesi muhtemel aylık ücretleri tesbit olunacaktır.

Aylık Ücreti = 2.270 TL + İkramiye 2.270 x 4/12 ay = 3.026,00 TL

Sigorta = 53,90TLGelV+498,21TLPuL+22,96TL= -​ 975,07TL

Net aylık ücreti = 2.050,93 TL

Davacının son bilinen ücreti Haziran 2016 tarihindeki y. asgari ücretin netinin 1,58 katıdır. Yüksek Yargıtay’ın bu konudaki oturmuş ve yerleşmiş içtihatları da dikkate alınarak, yasal asgari ücretlerin net tutarları da 1,58 katı nazara alınarak 2016’tan sonraki yürürlükte bulunan yasal aylık asgari ücretlerin net tutarının 1,58 katına göre belirlenecektir.

Davacının 6.06.2016-6.6.2018 arası 2 yıllık işlemiş-bilinen aktif dönemi dahil net kazançları toplamı aşağıdadır.

Davacının işlemiş 2 yıllık aktif devre kazancı =53.630,00 TL

2-Tazminatın Değerlendirilmesi

a) 35 yıllık işleyecek (bilinmeyen dönem) aktif devre gelirinin tesbiti

Yargıtay içtihatları muvacehesinde bilinmeyen dönem geliri, ortalama yıllık kazanç esasına göre değil, her yıl için ayrı ayrı %10 artış ve her yıl için ayrı ayrı %10 iskontolama esasına göre hesaplama yapılmak suretiyle belirlenecektir. Davacının işleyecek aktif devre kazancı:

2.532,74+152,21 x 12 ay x 35 yıl x %10 artış x %10 iskonto x 35yıl= 1.127.700,00TL.

b) 6 yıllık pasif devre gelir hesabı

Yasal aylık asgari ücretin asgari geçim indirimsiz neti 11450,91 net yasal asgari ücret esas alınarak pasif devre geliri ise ;.

1450,91 TL x12 ay x 1.10 artış x %90 iskonto x 6 yıl = 104.465,52 TL

​3-Davacının Maddi Zararı ​43 yıllık Maddi Zararı

2 Yıl İşlemiş Aktif Devre Zararı
53.630,00 TL x %14.1 X %80kusur = 6.049,46 TL

35 Yıl İşleyecek Aktif Devre Zararı
1.127.700,00TL TL x %14,1 x %80 kusur = 127.204,56 TL

6 Yıl İşleyecek Pasif Devre Zararı
104.465,52 TL x %14,1 X %80 = ​+11.783,71 TL

DAVACININ MADDİ ZARARI : ​145.037,73 TL

4-SGK Tahsisleri​

Davacıya iş kazası sigortasından bağlanan gelirlerin ilk peşin sermaye değerlerini gösterir kurum yazısı tarafıma sunulmamıştır. Kadıköy Sosyal Güvenlik sigorta müdürlüğüne müzekkere yazılarak davacıya %14.1 sürekli kesin iş göremezliğine göre bağlanan gelirlerin ilk peşin değerleri ile ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin sorulması gerekmektedir.

SONUÇ :​Delillerin takdir ve münakaşası sayın ilgililere ait olmak üzere;
Geçirdiği iş kazasında sağ el üç ve dört parmakları kopan davacının hesaplanan indirimsiz maddi zararı ​145.037,73 TL ise de;.​

Hesaplanan bu zarar miktarından, davacıya iş kazası sigortasından %14.1 malüliyetine göre bağlanan gelirlerin ilk peşin sermaye değerleri ile ödenen geçici iş göremezlik ödeneğini toplamının yukarıda hesaplanan maddi zarardan indirilmesi gerekmektedir.

Avukat  Fahri TAN
Maddi Tazminat  Hesaplama Uzmanı